به نام خدا

گروه های آموزشی پایه سوم ابتدایی دبستان بزرگمهر1 فولادشهر               اسفند ماه 1393

موضوع: نقشآموزشوتجربهدرخلاقیتكودكان

در میان توانایی های مخصوص انسان بدون تردید خلاقیت سازنده ترین و بنیادی ترین آنهاست. همه آثار پر ارزش اصیل و ماندنی فرهنگ بشری كه زندگی انسان را معنا بخشیده ،ریشه در خلاقیت

داشته است و این همه را تاریخ علم و هنر به روشنی نشان می دهد. با توجه به نقش اساسی خلاقیت در

زندگی ضروری است كه این توانایی ارزشمند را در كودكان پرورش دهیم.متاسفانه نظام آموزشی

تربیتی ما در خانه و مدرسه و به تبع آن در جامعه، نه تنها این توانایی را در كودكان و نوجوانان

پرورش نمی دهند، بلكه باشیوه های نامناسبی كه به كارمی برد ، آنرا سركوب می كند .

 

درپرورشخلاقیتكودكانچندنكتهمهمرابایددرنظرگرفت:

نخست : توجه به نقش آموزش در خلاقیت است . تحقیقات روانشناسی و تجربیات انجام شده ، تا حدودی

نشان داده اند كهمیتوانخلاقیتراپرورشداد. اعتقاد به امكان پرورش خلاقیت و سایر خصوصیت

های فرد نگرش ما را نسبت به توانایی های عظیم انسانی ، در جهت مثبت تغییر می دهد و ما را به

جستجوی شیوه های مناسب برای رشد و شكوفایی آنها وا می دارد .

نكته دوم : آگاهی از روند شكل گیری و رشد خلاقیت در كودكان ،شناخت عوامل تقویت كننده و

بازدارنده آن و فراهم ساختن محیط و امكانات مناسبی برای پرورش این توانایی است . باید كودكان را

تشویق كنیم كه خود به فعالیت ، تجربه مستقیم ، مشاهده و تفكر بپردازند و از عادت دادن آن ها به حفظ

كردن و تكرار مطالب و نیز تحمیل افكار، راه حل ها و تجربیات خود به آن ها بپرهیزیم . بگذاریمخود

تجربهكنندوبیاموزندوایناصلرابپذیریمكهخلاقیتدرآزادیشكوفامیشود.

نكته سوم: اینكه پرورش خلاقیت همچون سایر خصوصیات انسانی باید از همان سال های نخست زندگی

آغاز گردد. خلاقیت تدریجا شكل می گیرد و رشد می یابد.

بنابراین اگر كودكان را با شیوه های كار خلاق آشنا نسازیم نمی توانیم از آن ها انتظار داشته

باشیم كه در آینده افرادی نوآور و مبتكر باشند .

و آخرین موضوع اینكه فكرنكنیمپرورشخلاقیتكودكاننیازبهامكاناتخاص،هزینههایگزاف

وشیوههایپیچیدهدارد. ما به عنوان پدر، مادر و معلم ، نباید به صورت منفعل در انتظار ایجاد محیط

وشرایط مناسب باشیم كه خلاقیت كودكمان را بارور سازد بلكه خود باید شیوه های عملی ، ساده و

درستی را در این زمینه به كار گیریم . البته این كار ، خود نیاز به خلاقیت دارد ، می توان نمونه هایی

از فعالیت هایی را كه برای پرورش خلاقیت كودكان مناسب است ،ارائه داد .

قصهگویی،نمایشهایخلاقوآزاد،تشویقكودكانبهسوالكردن،پاسخمناسبدادنبهسوالهای

آنها،كارهایدستی،كلاژ،استفادهازاسباببازیهاییكهكودكبایدباآنهااشیاییرابسازد،فراهم

ساختنامكانمشاهدهینزدیكومسقیمبرایكودكانازطریقآشناییآنهاباطبیعت،زیراهیچچیز

برایكودكانآموزندهتروجالبترازتماشایطبیعتنیست،تشویقآنهابهجمعآوریمجموعههایی

ازگلها،برگها،سنگها،تصاویرحیوانات،اشیاءوغیرهكهمشاهدهودقتكودكانراتقویتمی

كند،فیلمهایمناسبوسایرفعالیتهاییكههریكازمامیتوانیمبااندکیدقتوتوجهآنهارا

مشخصسازیموامكانشرابرای دانش آموزانمانفراهمسازیم .

معلمان پایه سوم :خانم خدیجه خاکی ،خانم دیلمی، خانم بهزادی .. با تشکرتاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 13:8 | نویسنده : مدیر دبستان |

به نام خدا

گروه های آموزشی پایه سوم ابتدایی دبستان بزرگمهر1 فولادشهر                بهمن ماه 1393

موضوع : چگونه کلاس درس با نشاطی داشته باشیم ؟

با توجه به برسی های به عمل آمده در این مدت پی بردیم که شادی و نشاط از نیازهای روحی انسان است و پیش نیاز اساسی و بستر لازم برای برای هر نظام تعلیم و تربیت پویا است. در این صورت است که دانش آموزان با آسودگی خاطر عقاید خود را بیان می کند و با همدیگر تعامل سازنده دارند .

عوامل موثر بر شادی که قرار گذاشتیم تمام توان خود را در انجام آن ها در کلاس به کار اندازیم به قرار زیر می باشد :

1-      سعی کنیم با روحیه ی شاد و با نشاط وارد کلاس شویم و حالات چهره مان اخمو یا عبوس نباشد زیرا تحقیقات نشان داده است که داشتن چهره عبوس و اخمو بر خلاف انتظار که فکر می کنیم شاگردان از ما حساب می برند و می ترسند نتیجه دیگری را نشان می دهد.اگر سعی کنیم سرزنده و با شوق باشیم بیشترین میزان یاد گیری را در آن ها ایجاد می کنیم .از این رو قرار گذاشتیم تبسم بر لب داشته باشیم ،جلوی خشم و عصبانیت خود را بگیریم و صمیمی ولی قاطع باشیم .

2-      یکی دیگر از عواملی که برای دانش آموزان نشاط آور یا کسل کننده است نوع و  رنگ پوشش معلم است و لباس تمیز و روشن زیبا و مناسب باعث شادی و نشاط دانش آموزان می شود . تحقیقات نشان می دهد که رنگ آبی و سفید بیشترین اثر را دارند.

3-      صدای معلم : اگر صدایمان یکنواخت باشد کلاس کسل کننده و ملال انگیز می شود از این رو باید در نحوه ی بیان ،تن صدا و سرعت گفتار بیانگر نشاط و سر زندگی معلم است آرام صحبت کردن و زیر و بم کردن صدا ، سبب جلب توجه و اشتیاق آنان می شود .

4-      سعی کنیم از انواع روش های تدریس استفاده کنیم و استفاده از روش های فعال شادی و نشاط را در بر دارد.

 

5-      شوخ طبعی انسان ها را به هم نزدیک می کند و جو کلاس را شادب می کند البته به شرطی که اداره ی کلاس از دست معلم خارج نشود.

 

6-      گاهی در کلاس در حد یک یا دو دقیقه حرکات کششی و ورزشی ،معلم با دانش آموزانش داشته باشد.

 

7-      معلمانی مثبت نگر باشیم و به جنبه های مثبت دیگران توجه کنیم و حتی قوانین و مقررات را با زبانی مثبت بیان کنیم و تلاش های ناچیز دانش آموزان ر ا ارج بگذاریم.

 

8-      سعی کنیم بوی خوش داشته باشیم و داشتن بوی خوش از طرف معلم عاملی شادی بخش است.

معلمان پایه سوم :خانم خدیجه خاکی ،خانم دیلمی، خانم بهزادی .. با تشکر

 تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 13:5 | نویسنده : مدیر دبستان |

به نام خدا

گروه های آموزشی پایه سوم ابتدایی دبستان بزرگمهر فولادشهر               دیماه  1393

موضوع : بررسی راهکارهایی برای حفظ جدول ضرب

با توجه به برسی های به عمل آمده در این مدت پی بردیم برای این که بچه ها ضرب های اساسی را حفظ کنند و از آن جا که حفظ آن ضروری به نظر می رسد باید سعی کنیم راههایی را به کار ببریم که بچه ها ابتدا مفهوم ضرب را به درستی درک کنند و بعد شروع به حفظ آن ها بکنند مفهوم ضرب را با دست ورزی وبا استفاده ازچینه ها به خوبی بفهمند و با استفاده از  شکل،کشیدن مستطیل،با جمع کردن ،با محور ،با الگوی شمارش، و... به خوبی مهارت پیدا کنند .

برای حفظ جدول ضرب ابتدا جلسه ای برای اولیا گذاشتیم و لزوم همکاری اولیا و اهمیت حفظ آنرا یاد آور شدیم .از آن ها خواستیم که برای بچه ها  یک کیسه کوچک تهیه کنند و مقداری نخود و لوبیا در آن بریزند و ابتدا مفهوم ضرب و فهمیدن دسته و توی دسته را به خوبی با آن ها کار کنند و بعد از فهمیدن مفهوم ضرب سعی کنندکه آنها را تشویق کنند تا ضربها را حفظ کنند اما در این کتار سخت گیری نکنند و برای حفظ کردن جدول ضرب در هر هفته ضرب دوعدد را تمرین کنند و ضربی را که دانش آموز در آن مشکل دارد یادداشت کرده و  روی یک مقوا آن ضرب را بنویسد و با شکل بکشد و در اتاقش با نخ آویزان کنند. تا چند روز اسم او این ضرب باشد تا در ذهن او این یادگیری پایدار شود.

راه دیگر برای یادگیری مفهوم ضرب این بود که در زنگ هنر  از آنها می خواستیم کاغذ شطرنجی و مداد رنگی با خود بیاورند و ضربهایی را نوشته و به اندازه لازم در این کاعذ رنگ آمیزی می کردند.

گذاشتن مسابقه برای حفظ ضرب که از قبل به آن ها اعلام می شد که فردا مسابقه ضرب بین فلان دانش آموز و فلان دانش آموز است البته سعی می شد که از نظر درسی تناسب داشته باشند و ضعیف با قوی نباشد .

البته برای آن ها جدول ضرب آسان را چاپ کرده و در اختیار آن ها قرار دادیم که جدول ضرب را با خاصیت جابجایی و خلاصه تر نشان داده است و بنر آن را در کلاس زدیم .

یک راه دیگر استفاده از قلک ضرب بود ک با استفاده از دو شیشه مربا که روی یکی از آن ها بنویسند ضربهایی که می دانم و روی دیگری ضرب هایی که می خواهم یاد بگیرم البته در جلسه اولیا توضیح آن داده شده بود و  هر شب تکرار و تمرین شود .

البته لازم به ذکر است که روش های متنوع دیگری هم برای حفظ ضرب به کار بردیم از جمله مدیر محترم به کلاس آمدند و کسانی را که خوب حفظ کردند جایزه دادند وهمه دانش آموزان را به حفظ جدول ضرب تشویق کردند.

 

معلمان پایه سوم :خانم خدیجه خاکی ،خانم دیلمی، خانم بهزادیتاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 14:29 | نویسنده : مدیر دبستان |

بسمه تعالی

عنوان : جلسه کارگاهی آموزگاران پایه اول دبستان بزرگمهر                         تاریخ : آذر ماه  1393

جلسه هم اندیشی آموزگاران پایه اول پس از نام و یاد خدای بزرگ و با حضور خانم  ها دهقانی ، امیدی ، گلستانی ، و بیدکانی و با موضوع معجزه تشویق  در دو زنگ تفریح اجرا شد که خلاصه این هم اندیشی به شرح زیر می باشد.

تشویق عبارتست از ارائه یک محرک خوشایند به دنبال یک رفتار مطلوب جهت افزایش دادن احتمال وقوع آن رفتار.

 قرآن کریم با ترسیم حیات طیبه و نشان دادن راه وصول آن از روشهای گوناگون به منظور ایجاد انگیزه در انسان برای وصول به هدف بهره برده است . برای نمونه خدای متعال به پیامبرش دستور می دهد که هنگام گرفتن زکات از مردم آنان را تشویق کند همچنین در روایات از پاداش های مختلفی سخن به میان آمده در این زمینه قرآن نعمت های بهشتی را وعده میدهد تا برای دستیابی به آن تحریک شوند و با انگیزه خدایی عمل صالح انجام دهند حضرت علی (ع) در نا مه ی خود به مالک اشتر می فرماید : آنان را به نیکویی یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهای مهمی را که انجام داده اند برشمار زیرا با این کار آنان را ترغیب می کنی . خداوند متعال می فرماید: ای رسول ما از اموال مومنان صدقه بگیر تا بدان نفوس آن ها را از پلیدی پاک داری و آنان را به دعای خیر یاد کن در جای دیگر می گوید: اگر ایمان بیاورید برکات آسمان و زمین را بر شما          می گشایم تشویق و قدر دانی بر روح آدمی اثر مثبت می گذارد طبیعت و سرشت انسان به گونه ای آفریده شده که در مقابل تشویق واکنش مثبت نشان می دهد همان طور که مدیر باید در سازمان خود ایجاد انگیزه و علاقه کند معلم نیز این وظیفه را در قبال شاگردانش دارد  بنا براین  یکی از روشهای مهم در کلاس ایجاد تشویق و رغبت و تقویت روحیه و اعتماد به نفس است   معلم باید رفتار های مطلوب را تقویت  و نگهداری کند مثلا بردن دانش آموزان به گردش علمی برای تقویت مهارتهای اجتماعی . تدریس مطالب درسی جذاب و خلاق باشد تا بتواند به عنوان تشویقی برای یادگیری به کار رود. در کلاس شرایطی فراهم کنیم تا دانش آموزان موفقیت خود را احساس کنند زیرا هیچ چیز مانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی کند آزمون ها نه زیاد ساده و نه زیاد مشکل طراحی شوند تا دانش آموز به احساس رضایت برسد در شرایط مناسب از تشویق های کلامی استفاده کنیم قبل از تشویق هدفهای درس و انتظارات خود را به دانش آموز بگوییم و با توجه به آن هدفها تشویق کنیم در تشویق به وضع جسمی و تفاوت های فردی دانش آموزان توجه کنیم از مقایسه نمودن دانش آموزان در امر تشویق خودداری کنیم . برقراری ارتباط بین درس و زندگی خود نوعی تشویق در یادگیری به حساب می آید در تشویق بلافاصله دانش آموز را از روند پیشرفت  مطلع کنیم . در آمیختن درس با بازی و تفریح به عنوان تشویق در یادگیری موثر است . تشویق می تواند با توجه به نوع پیشرفت صورت گیرد.  گاهی تشویق با یک هدیه کوچک ولی مفید توام شود یک تبریک ، یک تشکر ، یک لبخند حاکی از محبت خود نوعی از تشویق است  مولوی اساس تعلیم و تربیت را بر شیوه تشویق و محبت گذارده و در موارد بسیاری از آن سخن می گوید. از محبت خارها ، گل می شود.  نگذاریم که دانش آموزان شکست را زیاد تجربه کنند دانش آموزان را در گروه به مشارکت واداریم . تحریک کنجکاوی و تفکر دانش آموزان خود عامل تشویق   می شود در پایان سعی کنیم دانش آموز به یادگیری معنادار برسد . درس را طوری تدریس کنیم که یادگیری در دانش آموزان درونی شود و خودشان علاقه به یادگیری را در وجودشان احساس کنند. سپس بهترین جملات تشویقی و توصیفی در پایه اول توسط آموزگاران مورد بررسی قرار گرفت . نمونه کارتهای جمع آوری امتیاز که با توجه به پرورش بعد روانی و جسمی و همچنین اخلاقی دانش آموزان و با هدف تشویق و ایجاد انگیزه در دانش آموزان  طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفت  در پایان تشویق عاملی باشد برای رسیدن دانش آموزان به حیات طیبه ، امید که در این راه موفق شویم.

 جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.تاريخ : سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ | 10:2 | نویسنده : مدیر دبستان |

به نام خدا

گروه های آموزشی پایه سوم ابتدایی دبستان بزرگمهر فولادشهر                آذرماه  1393

موضوع : بررسی تکلیف در پایه سوم ابتدایی

با توجه به برسی های به عمل آمده در این مدت پی بردیم یادگیری مطالب درسی ،تنها دریافت اطلاعات در مدرسه و مرور آنها در خانه نیست بلکه باید در مورد آن اطلاعات یک سلسله فعالیت هایی نیز انجام دهد تا بتواند آن ها را در ذهن خود جایگزین کند.

باید به یاد داشته باشیم که پر حجم ترین و سنگین ترین تکلیف نیز نمی تواند درسی را که در کلاس خوب تفهیم نشده است به دانش آموز بفهماند از این رو باید سعی شود تکالیف در کلاس و زیر نظر معلم انجام شود و با توجه به ویژگیهای کتاب های جدید تا حدود زیادی محقق شده است. و تکالیفی را باید به خانه فرستاد که مخصوص خانه باشد یا امکان انجام آن ها به تنهایی برای دانش آموز ممکن نیست.

آنچه در دادن تکلیف مهم است این است که دانش آموزان ما از نظر خصوصیات روانی ،استعداد،عواطف با هم فرق دارندو یک معلم آگاه نباید انتظارات یکسانی از همه داشته باشدو انتظاراتی مطابق استعداد و توانایی هایشان داشته باشیم.

انواع تکالیفی که می توانیم استفاده کنیم به قرار زیر می باشد:

تکالیف آماده سازی :که به منظور آمادگی برای درس جدید داده می شود. به طور مثال از کتاب فارسی متن درس جدید را بخواند و چند سوال طرح کند.

تکالیف تمرینی: که معمولا تمرینات داخل کتاب هستند و برای تثبیت یادگیری هستند.

تکالیف بسطی: که مطالب آموخته شده را به زندگی کودک بسط می دهند .به طور مثال در درس تعلیمات اجتماعی سوم بعضی از کاربرگه ها را باید درطول یک هفته در خانه انجام دهدو یا در درس علوم از این تکالیف بسیار وجود دارد.

تکالیف خلاقیتی: تکالیفی هستند که بهتر است برای دانش آموزان مستعد استفاده کنیم زیرا دانش آموزان مستعد نیاز کمتری به انجام تکالیف تکراری دارند مانند : مسئله سازی در مورد کسرها یا مباحث دیگر.

بهتر است تکالیف را طوری بدهیم که بیشتر از یک یا دو ساعت از وقت بچه ها را نگیرد و اوقات فراغت هم برای آن ها بماند زیرا اوقات فراغت داشتن دانش آموز در پیشرفت تحصیلی ،روحیه ی شاداب و آمادگی برای یادگیری درس روز بعد تاثیر بسزایی دارد.

بهتر است در مورد دانش آموزانی که از نظر درسی دچار عقب افتادگی درسی هستند تکالیفی بدهیم که از عهده آن برآیند تا اعتماد به نفس از دست رفته را دوباره به آن ها برگردانیم و با دادن تکالیف سنگین به آن ها باعث دلسردی و ناامیدی در آن ها نشویم .

 

معلمان پایه سوم :خانم خدیجه خاکی ،خانم دیلمی، خانم بهزادی .. با تشکرتاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 13:12 | نویسنده : مدیر دبستان |